واحدهای تولیدی مصادره‌شده مازندران به چرخه تولید بازمی‌گردند