48 تا 50 هزار جايگاه سوخت فقط براي نيروگاه بوشهر در نظر گرفته ايم