عزم ملی مردم برای حل مشکل کم‌آبی/ سیاست‌های قطعی دولت در جهت مدیریت مصرف منابع آب