جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‌شود