اجرای نظام مراقبت جامع ایدز در ایران منحصر به فرد است