فعالان قرآنی قزوین با مقام معظم رهبری دیدار می کنند