امکان بررسی صحت بیمه‌نامه‌ها فراهم شد/ فعالیت سیستم جدید نظارتی