مقاومت در آثار امام موسی صدر در نشست «کبوتران مسجد دوردست» بررسی می‌شود