قطری ها دوی ماراتن قهرمانی جهان را شب برگزار می کنند