خبر فـوری/انفجار در نزدیکی ارگ ریاست جمهوری افغانستان