اسرائیل مدعی شد؛ ایران با خرید هواپیما تحریمهای آمریکا را نقض کرده است