رئال قصد ندارد بیل را وارد معامله برای انتقال ده خیا کند