تکذیب اعتراض بسیج دانشجویی واحد علوم تحقیقات در حضور رئیس جمهور