تشکر بچه های کتابخانه کفعمی زاهدان از نهاد کتابخانه ها