فارس میزبان همايش كشوري بهره وري و توسعه فرهنگ آن در آموزش و پرورش