جزئیات مزایده چهارم سرخابی ها / معرفی خریداران پرسپولیس و استقلال