عکاسان جنگ با اعضای انجمن سینمای جوانان ایران دیدار می‌کنند