محال است فدراسیون مخالف قهرمانی تراکتورسازی بوده باشد