فاز اول مجتمع فرهنگی هنری کودک و نوجوان استان سمنان افتتاح می شود