نهادهای ذی ربط با آسیب دیدگان فضای مجازی همدل و هم زبان باشند