حواشی پرسپولیس - الهلال/ تهییج هواداران با پخش آهنگ/ اسکوربورد آزادی روشن شد