وزارت علوم به حوزه فناوری جدی‌تر و جامع تر توجه می‌کند