ملک سلمان: برای جلوگیری ازتبدیل یمن به تهدیدی برای منطقه تلاش می‌کنیم