ظرفیت تمامی اقشار جامعه برای ترویج فریضه نماز به کار گرفته شود