136 ویژه برنامه در هفته پاسدار در چهارمحال وبختیاری اجرا می شود