تصاویـری جذاب و دیدنی از تماشـای شهرهای جهان، بر فراز آسمان