۸۵ درصد تعهدات خیران مدرسه ساز در خراسان جنوبی تحقق یافت