انتخاب علی آموزگار به عنوان رئیس هیئت ورزش‌های کارگری قزوین