سبک زندگی ایرانی-اسلامی در تلویزیون؛ دو زوج، زیر یک سقف!