مرکز ارتباط مردمی دولت تدبیر و امید در تبریز افتتاح شد