رئيس مرکز تحقيقات بيماري‌هاي دهان، فک و صورت دانشگاه علوم پزشکي مشهد منصوب شد