20 درصد پسران و 2 درصد دختران دخانیات مصرف می‌کنند