مسؤولان استانی نسبت به معرفی مفاخری همچون علامه بلادی اهتمام داشته باشند