تاثیر تغییرات نرخ سود بانکی بر اقتصاد در ایرنا بررسی شد