وقتي فردوسي پور هواي قلعه نويي را داشت | حالا نظرت چیست امیرخان؟