مناطق استراتژیک شهر الرمادی تحت کنترل نیروهای امنیتی است