۳۰ درصد ساخت و سازهای آموزش و پرورش توسط خیران انجام می شود