شهرداری تهران ملزم به توسعه انرژی های نو و تجدیدپذیر بومی شد