شهرداری در حوزه ساماندهی آسیب های اجتماعی اقدامات بسیار ارزنده ای انجام داده است