پیشرفت ساخت سكوهای فاز ۱۹ پارس جنوبی به ۷۶ درصد رسید