وزیر ورزش به همراه معاونان و کفاشیان امروز راهی تبریز می شوند