وزارت علوم به حوزه فناوری جدی تر و جامع تر توجه می کند