مهمترین عوامل کند شدن سرمایه گذاری، مقررات دست و پاگیر است