پیوند تجربه و تخصص;نشست هم اندیشی ثابت قدم با شهرداران اسبق رشت+تصاویر