پژو پارس با 62 فقره تخلف، در جاده کاشان-اصفهان متوقف شد