فعالیت یکصد نیروگاه برق با تولید 73 هزار مگاوات انرژی در کشور