با اعمال مديريت سبز، راه و شهرسازي استان قم مروج مصرف بهينه منابع پايه و محيط زيست در استان مي شود