جنوب شرق استان تهران در عرصه تئاتر پتانسیل فراوانی دارد