ایران با شرط تعدیل رفتار، با طالبان وارد گفتگو می‌شود