کاربردی کردن داده‌های هواشناسی برای کشاورزان با راه‌اندازی سامانه تهک